Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch CCHC), nhằm tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện PAR Index, PAPI, Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhanh và bền vững.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Tỉnh, ngày 21 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030  trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ: Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh CCHC, lấy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, trọng yếu trong hoạt động điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh; các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, Đề án theo từng lĩnh vực trong Kế hoạch CCHC, thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh cho ý kiến triển khai thực hiện; các cơ quan, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng được UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt trong thời gian qua; các cơ quan được UBND Tỉnh phân công chủ trì xây dựng các đề án về CCHC của Tỉnh khẩn trương triển khai nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt,…

Qua đó, giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, bảo đảm nguồn lực tài chính cần thiết để triển khai Kế hoạch, các Đề án về cải cách hành chính.

Mời xem Chỉ thị tại đây./.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền