Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cao Lãnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Tổ kiểm tra CCHC năm 2022 đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Quang cảnh Tổ Kiểm tra

Theo đó, Tổ kiểm tra CCHC (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm tra) do UBND Huyện thành lập đã đến kiểm tra công tác CCHC tại 18 xã, thị trấn và 10 cơ quan chuyên môn trên địa bàn Huyện. Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đến quan hệ giải quyết thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai; đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực; việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản cũng được các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc.

            Quang cảnh công chức chuyên môn kiểm tra

Bên cạnh đó, Tổ Kiểm tra nhận thấy ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm cập nhật các thủ tục hành chính trên bảng niêm yết, giải quyết hồ sơ vẫn còn phát sinh hồ sơ trễ hạn trên phần mềm; số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích và mô hình hẹn hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại nhà còn thấp;...

Tổ Kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân./.

            Ngọc Hảo, huyện Cao Lãnh