Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn Tỉnh

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh, vừa qua, Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá cho các sở, ngành Tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh buổi tập huấn)

Tại buổi tập huấn, học viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống riêng theo đơn vị tham gia và thực hiện tạo lập dữ liệu trực tiếp trên hệ thông sau khi được giảng viên hướng dẫn lý thuyết.

Việc xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Đồng Tháp đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Bên cạnh đó, phần mềm cơ sở dữ liệu sẽ giúp ngành chuyên môn tại địa phương giám sát hiệu quả pháp luật về giá, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ công tác phân tích tính chỉ số giá tiêu dùng để kịp thời đề xuất Lãnh đạo các cấp về giải pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật, góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đồng thời, việc xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn góp phần quan trọng trong công tác quản lý, chỉnh lý và khai thác tài liệu, như: Quy trình thực hiện được bảo đảm hơn, giảm bớt thủ tục, thời gian và tiết kiệm được nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi khi tra cứu, tìm hiểu thông tin, phục vụ tốt công tác tổng hợp báo cáo của ngành, địa phương trên địa bàn Tỉnh./. 

Kim Dung, Sở Tài chính