Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường tuyên truyền sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và bảo đảm an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường tuyên truyền sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và bảo đảm an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản gửi đến các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai việc sử dụng thống nhất chức năng đăng ký tài khoản qua VNConnect của Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với công dân tại Cổng Dịch vụ công Tỉnh từ ngày 01/6/2022.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức sẽ đăng ký mới tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn hoặc qua chức năng "Đăng ký" trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh: https://dichvucong.dongthap.gov.vn.

Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cá nhân, tổ chức có thể đăng nhập qua chức năng "Đăng nhập qua Cổng DVCQG" tại Cổng Dịch vụ công Tỉnh hoặc đăng nhập và chọn nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với danh sách thủ tục hành chính của Đồng Tháp.

Đối với trường hợp đăng ký tài khoản cá nhân tại Cổng Dịch vụ công Tỉnh trước đó, Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ duy trì chức năng đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến đến hết 30/7/2022 (sau thời gian này, tắt chức năng đăng nhập tại Cổng Dịch vụ công Tỉnh, các cá nhân, tổ chứcc phải đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi, nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4).

Việc triển khai đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm giúp tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức biết, thực hiện, bảo đảm được an toàn thông tin cho cá nhân, tổ chức, từng bước chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, tránh phát sinh dữ liệu rác ảnh hưởng đến quá trình triển khai tích hợp, xác thực định danh điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Anh Châu – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch