Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2020

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 nói chung và năm 2020 nói riêng của huyện. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2020, với chuyên đề: Thi đua thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020.

(Ảnh minh họa)

Chỉ tiêu đề ra là phải bảo đảm tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trong năm đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 phát sinh từ 40% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên. Huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, gắn với kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính.

Đối tượng thi đua là các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động làm việc trong các ban, ngành huyện và cán bộ UBND các xã, thị trấn. Cuối năm sẽ đánh giá sơ kết và tiến hành khen thưởng./.

Hoàn Quân, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông