Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2022

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Ngự, nhìn chung các địa phương có ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022; kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cơ bản đáp ứng tốt theo yêu cầu của doanh nghiệp và người dân; công tác tuyên truyền CCHC; hướng dẫn và hỗ trợ người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được quan tâm thực hiện; trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp xã,…

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số địa phương chưa có mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC; một số địa phương ban hành trễ thời gian đối với Kế hoạch CCHC năm 2022; một số địa phương chưa đạt tỷ lệ 40% hồ sơ nộp trực tuyến theo chỉ tiêu giao; đa số địa phương chưa công khai ngân sách trên Trang Thông tin điện tử của địa phương;….

(Ảnh minh họa người dân đến làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả )

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch UBND Huyện ký ban hành Công văn số 389/UBND-HC về việc chấn chỉnh công tác CCHC qua kết quả kiểm tra quý I năm 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh việc thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay triển khai thực hiện phù hợp với thực tế tại địa phương.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn hoặc báo cáo UBND Huyện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác CCHC, cũng như công tác giải quyết TTHC bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Huyện có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác giải quyết TTHC liên quan đến đơn vị, nhất là giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Chủ tịch UBND Huyện cũng giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo để chỉ đạo thực hiện./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự