Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hồng Ngự phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính mỗi năm tăng từ 3% đến 5%

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hồng Ngự phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính mỗi năm tăng từ 3% đến 5%

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, UBND thành phố Hồng Ngự đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND-HC về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố Hồng Ngự tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá; tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các Chỉ số: Đánh giá cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chuyển đổi số; qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự nhanh và bền vững.

Thành phố Hồng Ngự cũng đặt ra mục tiêu cụ thể cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 là: Phấn đấu hằng năm Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Thành phố tăng từ 3% đến 5% so với năm trước hoặc nằm trong 05 địa phương có chỉ số cao nhất Tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; phấn đấu Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước hằng năm trên 95%; đến năm 2025, thành phố Hồng Ngự nằm trong tốp 05 địa phương được đánh giá thực hiện chuyển đổi số tốt nhất của Tỉnh và đến năm 2030 nằm trong tốp 03 địa phương được đánh giá thực hiện chuyển đổi số tốt nhất của Tỉnh. Ngoài các mục tiêu chung cho giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hồng Ngự cũng đề ra các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, UBND thành phố Hồng Ngự cũng đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,… đồng thời, ngoài bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện kế hoạch, UBND thành phố khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ xã hội để bảo đảm Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Vui lòng xem Quyết định tại đây/.

Khưu Lực, Phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự