Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Kết quả rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Kết quả rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021. Theo đó, Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá đối với 49 TTHC thuộc 05 lĩnh vực lĩnh vực xây dựng.

 

Ảnh minh họa

Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực xây dựng đã được các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu, mục tiêu và tiến độ kế hoạch đã đề ra. Qua rà soát, đã kiến nghị đơn giản hóa là 23/49 TTHC, chiếm tỉ lệ 47% (vượt chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Tỉnh giao rà soát, kiến nghị cắt giảm là 10%).

Các lĩnh vực đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, điều chỉnh gồm: (1) Nhà ở và thị trường bất động sản (05 TTHC); (2) Cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03 TTHC); (3) Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (03 TTHC); (4) Thẩm định bản vẽ thi công và dự toán (02 TTHC); (5) Cấp giấy phép xây dựng (10 TTHC).

Đồng thời, Sở cũng đề xuất điều chỉnh một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhằm rút gọn các TTHC do Sở quản lý, cụ thể: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa TTHC là 51.501.000 đồng/năm.

Trung Hiếu, Sở Xây dựng