Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Lấp vò

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Lấp vò

Để kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật về đất đai và công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại huyện Lấp Vò.

Quang cảnh họp thông qua kết quả kiểm tra

Qua thời gian kiểm tra cho thấy Huyện đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC; có mở sổ theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt "Mô hình công dân không viết".

Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng trễ hẹn; một số Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ chưa thể hiện thời gian giao, nhận hồ sơ, ký tên, ghi họ tên chưa bảo đảm theo quy định; chưa ghi đầy đủ thông tin Mã hồ sơ trong Sổ theo dõi hồ sơ.

Sau buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục những hạn chế trong công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đã được phát hiện qua kiểm tra. Trong đó, quan tâm tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Anh Trung – Sở Tài nguyên và Môi trường