Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Xã Phú Ninh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Xã Phú Ninh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công của Tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về mục tiêu, nội dung, giải pháp đã được xác định trong kế hoạch cải cách hành chính 2021 của xã.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh đã tổ chức 03 cuộc tuyên truyền thủ tục hành chính, trọng tâm là tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đối tượng là cán bộ, công chức trên địa bàn xã. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

(Quang cảnh hội nghị tuyên truyền đến cho các đối tượng cán bộ, công chức)

Nội dung tuyên truyền gồm: Thủ tục hành chính của các ngành, các cấp được công bố; quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã; các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân.

Qua công tác tuyên truyền, đến nay kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính của xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tăng lên đáng kể (tăng 30 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020)./.

                        Lý Bảo Quốc, công chức UBND xã Phú Ninh