Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường công tác truyền thông trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường công tác truyền thông trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 422/SVHTTDL-VP về việc tiếp tục tăng cường công tác truyền thông và đặt hàng viết tin, bài năm 2022 gửi đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

(Hình ảnh của Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Trong năm 2022, Sở tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp, góp phần tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về "Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và Kết luận số 249-KL/TU ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025"; đồng thời, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, phân công mỗi công chức, viên chức là "tuyên truyền viên" tích cực chia sẻ, lan tỏa thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ngành với 03 nhóm nội dung chính được định hướng và đặt hàng viết tin, bài năm 2022 gồm: Tin, bài về hoạt động chỉ đạo, điều hành, trong đó có nội dung tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về cải cách hành chính của Ngành; tin, bài tuyên truyền các sự kiện, hoạt động; bài viết tham luận, nghiên cứu chuyên môn sâu./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch