Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tiếp Đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tiếp Đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2022

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự, Đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2022 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) đến kiểm tra công tác công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hồng Ngự. Đoàn kiểm tra do ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra; tiếp Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND Huyện cùng đại điện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

(Quang cảnh buổi kiểm tra)

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 12 văn bản QPPL của HĐND, UBND từ năm 2016 đến nay và ghi nhận đa số các văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện Hồng Ngự ban hành đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày các Quyết định do UBND huyện Hồng Ngự ban hành cơ bản bảo đảm đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Căn cứ ban hành văn bản trình bày chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chưa xác định và trình bày cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực của văn bản QPPL theo quy định tại khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 74 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;....

Qua kiểm tra, đại diện Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo đối với cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung sau: (1) Tham mưu xử lý các văn bản QPPL có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật được Đoàn Kiểm tra ghi nhận tại Biên bản kiểm tra; (2) thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; (3) thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương mới ban hành, qua đó, kịp thời nghiên cứu, tham mưu UBND huyện Hồng Ngự ban hành hoặc trình HĐND huyện Hồng Ngự ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp với quy định của pháp luật; (4) chú trọng tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp.

Trên cơ sở ghi nhận của Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự thay mặt đơn vị được kiểm tra tiếp thu các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra ghi nhận tại Biên bản kiểm tra; đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo đối với cơ quan chuyên môn thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo kiến nghị của Đoàn kiêm tra trong thời gian tới./.

Trần Mỹ, Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự