Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Vừa qua, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 2487/KH-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc chuyển đổi công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng và thời gian chuyển đổi lần này là công chức được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng đang công tác tại các phòng thuộc Sở thực hiện chuyển đổi luân phiên theo định kỳ 6 tháng 01 lần. Ngoài ra, tùy vào yêu cầu nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, Giám đốc Sở quyết định chuyển đổi công chức cho phù hợp với thực tế trên cơ sở thống nhất của tập thể lãnh đạo sở.

Trách nhiệm của công chức được chuyển đổi phải: Tự ý thức, tự hào và chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là công chức trẻ tự giác xung phong thực hiện trước. Phải thường xuyên tự rèn luyện, học tập tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu toàn diện lĩnh vực công tác của ngành, các quy định pháp luật trang bị cho mình kiến thức sâu, rộng phục vụ tốt công tác chuyên môn và tham mưu phối hợp với các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2020 đến khi có quy định mới.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp và tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng công chức thích ứng, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; cân nhắc đề bạc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Mời xem Kế hoạch số 2487/KH-SNV ngày 10/11/2020 tại đây./.

Thanh Tuấn, Sở Nội vụ.