Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030.

Ngày 06/10/2021, UBND thành phố Cao Lãnh đã ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, mục tiêu chung là tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các chỉ số: Đánh giá CCHC (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chuyển đổi số; qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhanh và bền vững.

 

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, phấn đấu hằng năm Chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) (PAR INDEX) tăng 5% so với năm trước hoặc nằm trong tốp 05 cả Tỉnh. Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hằng năm trên 90%. Đến năm 2025, thành phố Cao Lãnh nằm trong tốp 05 huyện, thành phố thuộc tỉnh có Chỉ số chuyển đổi số tốt nhất cả tỉnh và tiếp tục phấn đấu đến năm 2030 nằm trong tốp 03 huyện, thành phố (trường hợp có thứ hạng tốt hơn so với mục tiêu này thì tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn). 

Với những mục tiêu đó, UBND thành phố Cao Lãnh sẽ thực hiện các giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai CCHC từ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đến các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, doanh nghiệp và xã hội; huy động và bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.v.v…

Mi Lê, Trung tâm VHTT&TT thành phố Cao Lãnh