Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỒ CAO LÃNH: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỒ CAO LÃNH: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn thành phố cho Trưởng các phòng, ban chuyên môn và công chức phụ trách CCHC của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các công chức phụ trách các lĩnh vực có liên quan công tác CCHC ở 15 xã, phường.  

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo rà soát hạn chế công tác CCHC năm 2020, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong năm 2021 ở từng nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính.

Hội nghị thống nhất cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm: Triển khai thực hiện đạt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện CCHC năm 2021 đảm bảo nội dung và thời gian quy định; không đặt ra các quy định, điều kiện riêng gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành, địa phương đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương; hiện đại hóa hành chính tại cơ quan, địa phương; thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sắp xếp tổ chức nhân sự tinh gọn, phù hợp, đúng quy định; hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

(Quang cảnh ký kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021)

Dịp này, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 xã, phường đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021./.

Phương Thoa - Như Phương 

(Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh TP.Cao Lãnh)