Xuất bản thông tin

null SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính.

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính.

Vừa qua, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19) giai đoạn 2015 - 2020. Theo hội nghị có 98,4% địa phương (62/63) đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo quy định, các địa phương cũng đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng.

 

(Quang cảnh hội nghị)

Đối với tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo UBND Tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (trước đây là Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định 118/2009/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi toàn Tỉnh, cụ thể: Tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng đã xây dựng, công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 đối với toàn bộ thủ tục hành chính; đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Tỉnh,  Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND cấp huyện đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng (có 108/143 UBND cấp xã đã thực hiện chiếm tỷ lệ 75,5%).

Qua việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả đã góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ. Ngoài ra, tạo điều kiện để người dân cùng giám sát cán bộ, công chức, giám sát các thủ tục hành chính có được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hay không, từ đó kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh  văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh những kết quả, hiệu quả của hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được, cho đến nay, có thể nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 19/2014/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh như: Việc báo cáo định kỳ của các đơn vị còn khá chậm trễ so với yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ; quy định về điểm số cho hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính còn thấp (hiện nay, chỉ 01 điểm), chưa tạo động lực để thúc đẩy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này; chưa có hình thức khen thưởng để khuyến khích, động viên các cơ quan, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu, điều chỉnh để gắn việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của các cơ quan quản lý với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL và sẽ trình Thủ tướng mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn đối với các hoạt động liên quan đến dịch vụ công (công chứng do các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công như bệnh viện, trường học...). Riêng  tỉnh Đồng Tháp đang trong quá trình tinh gọn HTQLCL cả về cơ quan áp dụng và tài liệu của hệ thống để các đơn vị dễ dàng vận hành áp dụng HTQLCL vào công việc cơ quan hơn nữa nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của tỉnh nhà./.

Cẩm Tú -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng