Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện số 318/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Đoàn Kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã  Thạnh Lợi

Từ ngày 18/5 đến 10/6/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện Tháp Mười (Đoàn Kiểm tra) tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND các xã, thị trấn, các ngành huyện và một số trường học trên địa bàn huyện.

Đến ngày 26/5/2022, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra được 06 xã gồm: Thạnh Lợi, Trường Xuân, Mỹ Hòa, Tân Kiều, Mỹ An và Đốc Binh Kiều. Tại các địa phương, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, trách nhiệm giải quyết và công bố, công khai TTHC; việc ứng dụng các phần mềm; kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; lưu trữ các loại hồ sơ và công tác văn thư,...

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, khắc phục tốt các hạn chế của năm 2021 và đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là thực hiện đúng quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử, triển khai và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, việc công khai và kiểm soát các thủ tục hành chính (TTHC) đầy đủ và chặt chẽ, đã ban hành Danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản tài liệu, đã lập hồ sơ, công khai tài chính và tài sản đúng theo quy định. Đối với, các xã thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như: Thạnh Lợi, Trường Xuân, Đốc Binh Kiều đã được Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng.

Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị các xã tiếp tục duy trì kết quả, đồng thời khắc phục các hạn chế nhất là lĩnh vực Tư pháp; điều chỉnh lại Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân xã theo đúng quy định; thực hiện tốt chế độ họp, tiếp công dân, hội ý  giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân  xã. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết TTHC, bảo đảm trả hồ sơ đúng hạn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các đơn vị còn lại Đoàn kiểm tra tiếp tục hiện hiện kiểm tra theo Kế hoạch trong thời gian tới./.

Hoàng Kha, Trung tâm Văn hóa - TT và TT Huyện