Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Thực hiện kế hoạch sắp xếp, thay đổi vị trí công tác công chức, viên chức

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Thực hiện kế hoạch sắp xếp, thay đổi vị trí công tác công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và nhu cầu công tác cán bộ. Vừa qua, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch 2599/KH-SNV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc sắp xếp, thay đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

(Ảnh minh họa)

Theo đó: Đối tượng sắp xếp, thay đổi vị trí công tác là các Trưởng, Phó Trưởng và công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Kết hợp công tác sắp xếp, thay đổi vị trí công tác gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Giám đốc Sở phê duyệt và cấp sở do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt trên cơ sở gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện: Đợt 1 (từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020): Sắp xếp, thay đổi vị trí công tác đối với công chức giữ chức vị trí lãnh đạo quản lý được phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở; sắp xếp, thay đổi vị trí công tác đối với một số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đợt 2 (từ ngày 01 ngày 01 tháng 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021): Tiếp tục sắp xếp, thay đổi vị trí công tác đối với một số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp sở.

Việc sắp xếp thay đổi vị trí công tác nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; nắm bắt toàn diện các lĩnh vực, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác; khắc phục tính chủ quan, thỏa mãn dẫn đến bảo thủ, độc đoán, tránh tình trạng công chức đảm nhiệm một lĩnh vực quản lý trong thời gian dài để phòng ngừa tiêu cực, từng bước điều chỉnh, bố trí công tác cán bộ hợp lý hơn, phù hợp với thực tiễn. Công tác sắp xếp, thay đổi vị trí công tác phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của tỉnh, bảo đảm công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể lãnh đạo Sở và công chức, viên chức. Quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức với công tác tư tưởng; vừa động viên tính tự giác vừa kiên quyết yêu cầu công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành quyết định của Giám đốc Sở.

Mời xem Kế hoạch số 2599/KH-SNV ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại đây./.

       Thanh Tuấn, Sở Nội vụ