Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Chấn chỉnh sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Chấn chỉnh sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện tiến hành kiểm tra tại 7/12 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 12/12  xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh người dân tra cứu bảng niêm yết thủ tục hành chính)

Qua báo cáo tổng hợp kết quả đợt kiểm tra của Phòng Nội vụ huyện cho thấy các đơn vị, địa phương được kiểm tra đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cải cách hành chính của huyện năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị niêm yết thủ tục hành chính chưa đúng theo quy định; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của một số đơn vị còn chung chung chưa cụ thể; giải quyết một số hồ sơ còn trễ hẹn (đối với lĩnh vực liên thông đất đai); một số đơn vị chưa phát sinh thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được kiểm tra nghiêm  túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Báo cáo của Phòng Nội vụ huyện; chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm đạt chỉ tiêu về số lượng thủ tục trực tuyến có phát sinh hồ sơ và tổng số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến; nghiên cứu các giải pháp để tăng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa, phấn đấu đạt tiêu chí chỉ số cải cách hành chính năm 2021./.

Hoài Hạnh, Phòng Nội vụ huyện Tam Nông